за нас

Какво е организация по оползотворяване на отпадъци
от обувки и текстил?

През 2021 г. чрез Законът за управление на отпадъците се въведе принципа на разширена отговорност на производителя (РОП) за обувки и текстил, пускани на пазара в Република България.

Разширена отговорност на производителя се прилага в много други икономически сектори (електрическо и електронно оборудване,
хартия, опаковки, електрически крушки, батерии и др.). Накратко според този принцип се изисква от производителите и вносители на
продукти да осигуряват или да допринасят за управлението на отпадъци от артикули, пуснати на пазара за потребителите.

Съгласно § 1, т. 35 ЗУО „Схема за разширена отговорност на производителя“ е набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че
производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък.

В този смисъл всички производители и вносители на текстил и обувки е необходимо да се присъединят към колективна система,
представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил, или да изпълняват задълженията си самостоятелно, след получаване на индивидуално разрешение от МОСВ.

Както е подчертано в Пътната карта за стратегията на ЕС за текстил, разширената отговорност на производителя играе важна роля в
насърчаването на устойчивия текстил и третирането на текстилни отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците. Правилно
внедрените схеми за разширена отговорност на производителя биха стимулирали иновациите и да подпомогнат третирането на
очакваните увеличени обеми на събирани текстилни отпадъци.

„Текстилно рециклиране“ е организация, която улеснява връзката между различните субекти в текстилната индустрия в рамките на жизнения цикъл на съответните продукти. Нашата платформа подпомага контактите между различните заинтересовани страни и служи за реален лост и синергия на действията на всеки от тях с обща цел: да се оползотворят отпадъците от текстил и обувки по начин, който да осигури трансформирането им в нов ресурс.

Присъединяването към „Текстилно рециклиране“ означава:

 • да се освободите от нормативните си задължения в сферата на отпадъците от обувки и текстил, свързани с отговорността на производителя;
 • да спестите време и ресурси като се освободите от заплащане на продуктова такса за текстил и обувки към ПУДООС;
 • да участвате в колективен и смислен проект: включително чрез подобряване на екологичното въздействие на Вашите продукти, предлагани на пазара в Българи. Това е възможност за развитие на бизнеса чрез насърчаване на „отговорно потребление“ и подкрепа на репутацията на компанията;
 • да станете част от отговорна колективна система, която е адекватна на предизвикателствата в сферата на околната среда и опазването на природните ресурси;
 • да отговорите на динамиките в изискванията към текстилната индустрия и осигурите напредък и устойчивост на Вашата компания.
 • Дейностите, които „Текстилно рециклиране“ извършва, са насочени към всички лица, които пускат на пазара в България обувки и текстил, в т.ч. вносители и производители. 
 • За членство в колективната ни система предлагаме проект на договор, който е стандартен за всички фирми.
 • „Текстилно рециклиране“ сключва договор със съответната компания и поема изпълнение на задълженията като член на колективната система, срещу заплащане на възнаграждение, за пуснатите на пазара количества обувки и текстил.
 • С подписването на договора членовете прехвърлят на „Текстилно рециклиране“ задължението си за разделно събиране, оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна употреба и рециклиране на количествата обувки и текстил, които пускат на пазара в Република България. 
 • „Текстилно рециклиране“,  от името на своите членове, се задължава да постигне установените в законодателството цели за събиране, оползотворяване, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъците от обувки и текстил. 
 • Средствата от възнагражденията, които се акумулират в колективната система на „Текстилно рециклиране“ се инвестират в изграждането на устойчива система за оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил, в т.ч. дейности по организиране, администриране и отчитане на събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците, както и провеждане на информационни и образователни кампании за изграждане на отговорно отношение към разделното събиране и рециклиране.

Сключване на договор

За да станете член на „Текстилно рециклиране“ е достатъчно да сключите договор с Организацията.