за населението

Защо отпадъкът да се предава разделно?

Рециклирането на отпадъци от текстил и обувки помага за запазване на ресурсите и намаляване използването на депата. Участието на обществото е от съществено значение за ефективното рециклиране

Опазването на околната среда е сред най-важните и актуални проблеми на съвременното общество. Днес, в условията на глобално замърсяване на планетата и увеличено потребление на природни ресурси, това замърсяване оказва голямо влияние върху здравето и живота на хората. Затова е много важно да търсим варианти за справяне с този глобален социален и екологичен проблем .

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в резултат на употребата на текстил и обувки, генерират отпадъци, трябва да спазват правилата за разделно събиране и изхвърляне на определените за това места.

Една от основните стъпки за увеличаването обема на рециклирането и повторната употреба е въвеждането на ефективни системи за разделно събиране на отпадъците. Това би осигурило материала, който се насочва към системите за рециклиране. Ролята на населението в разделното събиране на този вид отпадък е от изключително значение.

Отпадъците от текстил и обувки следва да се предават само в съответните пунктове, обозначени за тази цел, в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил, или други подходящи места, определени на територията на съответната община.

Очаквайте информация за местоположението на контейнерите за разделното събиране на отпадъци в общините, с които „Текстилно рециклиране“ има договор.

Вашата роля

За да се осигури качествено и ефективно рециклиране, е необходимо да e налице качествено разделно събиране, което осъществяваме чрез разполагане на специални контейнери за тази цел и прецизно сортиране след това.

Устойчивото оползотворяване на текстила се гарантира още в процеса на събиране на отпадъчния текстил. Един от най-ефективните начини за това е съдействието на местната общност, което се постига с предоставяне на удобство за изхвърляне на текстилните отпадъци. Партньорството ни с общини предоставя възможности за подходящи решения по отношение на разположението на съдовете за разделно събиране на текстилни отпадъци на подходящи публични и достъпни места.

След като събраният текстил се преобразува обратно в суровини, като влакна или парчета плат, те се предават на съответните индустрии, които използват суровината в своя производствен процес. Такива примери са автомобилната индустрия, строителната индустрия (за производство на изолации), пълнеж за матраци и възглавници и др.

Текстилът оказва значително влияние върху околната среда по време на целия си жизнен цикъл – от добива на суровината през производството до крайното потребление и изхвърляне. Голямото количество вода, енергия, пестициди и торове, които се използват в текстилната индустрия я нареждат сред една от най-замърсяващите индустрии.

Разделното събиране на текстилни отпадъци и качественото им последващо третиране, в т.ч. повторна употреба и рециклиране, имат потенциал да се превърнат в една от добрите практики за отклоняване на отпадъци от депата, при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

Рециклирането и повторната употреба на текстил, влакна и отпадъчни материали е ефективен метод за изграждане на устойчивост в производството на облекла.

Ежегодно в страната се депонират между 2 и 5 % текстилни отпадъци, които се намират в общия поток битови отпадъци. Този отпадъчен текстил, който се депонира, е проблем не само в страната, но и в световен мащаб. Това е така защото на естествените влакна са нужни десетки години, за да се разградят, някои от изкуствените влакна не се разлагат въобще, а други видове текстил, като вълната например, се разлагат, но отделят метан и въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за глобалното затопляне. Синтетичните тъкани в депото пък отделят азотен оксид, който е мощен парников газ. Токсичните вещества замърсяват подземните води и околните почви.

Увеличаването на рециклирането на текстила, ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове. Повторната употреба и рециклирането са възможният вариант за ограничаване количеството текстилни отпадъци. Освен това, рециклирането на текстилни отпадъци предлага много ползи за околната среда, сред които:

 • намалява се използването на нови тъкани;
 • намалява нуждата от пространство за депа
 • ограничават се парниковите газове, отделяни от изхвърления неправилно текстил;
 • намалява се използването на енергията и вода за производството;
 • намалява търсенето на оцветители и последващите въздействия върху природните ресурси.

Знаете ли че:

 • За да се отгледа достатъчно памук за производството на една тениска са необходими 2 700 литра вода.
 • Разграждането на обувките може да отнеме 1 000 години.
 • Средната продължителност на живот на обикновената дреха преди да бъде изхвърлена е 3,3 години.
 • Рециклираният текстил може да се използва за производство на много нови стоки, включително спортни игрища, пълнеж на възглавници и матраци.
 • Смята се, че удължаването на живота на една дреха допълнително с девет месеца намалява нейното въздействие върху околната среда с 20 до 30 %.
 • Всеки тон изхвърлен текстил, който се използва повторно, предотвратява навлизането в атмосферата на 20 тона CO2.