еко такси

Съгласно законодателството за управление на отпадъците, лицата, които пускат пазара обувки и текстил, са длъжни да заплатят продуктова такса на държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната среда и водите.

„Текстилно рециклиране“ Ви предоставя алтернатива – да се включите като членове на Организацията чрез сключване на договор и заплащане на възнаграждение. Възнаграждението е значително по-ниско от нормативно определената продуктова такса за пусканите на пазара на обувки и текстил и в този случай Вие не дължите продуктова такса в ПУДООС.

„Текстилно рециклиране“ от своя страна се задължава да изпълни Вашите цели за разделно събиране и последващо третиране съгласно изискванията на действащото законодателство.

Защо да станете член на „Текстилно рециклиране“:

  • Осигурявате правилно и екологосъобразно третиране на отпадъците, които се образуват от предлаганите от Вас на пазара продукти;
  • Имате по-голяма икономическа ефективност на Вашето дружество, чрез заплащане на по-ниски вноски към „Текстилно рециклиране“ в сравнение с тези, които се заплащат на ПУДООС, като ангажиментите Ви за заплащане на такси към ПУДООС отпадат напълно;
  • Гарантиране сигурност и устойчивост на компанията си, тъй като партньорството с „Текстилно рециклиране“ осигурява дългосрочни инвестиции, които са в основата на изпълнението на заложените нормативно задължения и цели;
  • Получавате специализирана помощ и консултации при изготвяне на ежемесечните Ви задължителни отчети, съгласно екологичното законодателство;
  • Допринасяте за развитие на кръговата икономика, което осигурява дълготрайност и устойчивост на продуктите, които пускате на пазара.