За нас

„Текстилно рециклиране“ АД е организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил (ООТ) по смисъла на
Закона за управление на отпадъците. Дружеството стартира дейности във връзка с процеса на получаване на разрешение
по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Членството в „Текстилно рециклиране“ предоставя възможност на бизнеса да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване,
включително подготовка за повторна употреба и рециклиране, на отпадъците от обувки и текстил, реализирани на пазара в България.

Прочети още

За Членове

През 2021 г. чрез Законът за управление на отпадъците се въведе принципа на разширена отговорност на производителя (РОП) за обувки и текстил, пускани на пазара…

Прочети още

За Общини

Като административна структура общините са ангажирани с прилагане на политики за опазване на околна среда, цели за рециклиране, въвеждане на разделно събиране…

Прочети още
начална

За населението

Рециклирането на отпадъци от текстил и обувки спомага за запазване на ресурсите и намаляване използването на депата. Участието на обществото…

Прочети още

Защо да плащаме еко такси?

Съгласно законодателството за управление на отпадъците, лицата които пускат пазара обувки и текстил са длъжни да заплатят продуктова такса на държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. „Текстилно рециклиране“ АД Ви предоставя алтернатива – да се включите като членове на Организацията, което се осъществява чрез сключване на договор и заплащане на възнаграждение. Възнаграждението е значително по-ниско…

Прочети още

Как се рециклира текстил?

Рециклирането на отпадъци от текстил спомага за запазване на ресурсите и намаляване използването на депата. Участието на обществото е от съществено значение за ефективното рециклиране и следва да се вземат предвид както желанието, така и причините за желанието на обществото да участва и икономическото възприемане на пазара при рециклирането…

Прочети още

ул. Червена стена № 4
гр. София, п.к. 1421

За контакти