„Текстилно рециклиране“ АД е организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил (ООТ) по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Дружеството стартира дейности във връзка с процеса на получаване на разрешение по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

„Текстилно рециклиране“ осигурява изпълнение на целите за събиране, оползотворяване и рециклиране на ООТ и намаляване на отпадъците, които се депонират, чрез поддържане на ефективни системи за управление на отпадъците от обувки и текстил. Това допринася за по-чиста околна среда и улеснява дейността на нашите членове.

Членството в „Текстилно рециклиране“ АД предоставя възможност на бизнеса да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба и рециклиране, на отпадъците от обувки и текстил, реализирани на пазара в България. По този начин производителите и вносителите на обувки и текстил намаляват разходите си за продуктова такса. Участието в системата на „Текстилно рециклиране“ АД осигурява подкрепа за предотвратяване и управление на края на живота на продуктите, които те пускат на пазара в Република България.

Сред основните ни цели е намаляването на разходите и достигане на висока степен на оползотворяване на отпадъците, с превес на повторната употреба и рециклирането. Постигаме ги с грижа за обществото и природата като спазваме високи етични и професионални стандарти.Гарантираме прозрачност в управлението на организацията и работата с институциите, клиентите и потребителите.