общини

Договори с общини

Като административна структура, общините са ангажирани с прилагане на политики за опазване на околна среда, цели за рециклиране, въвеждане на разделно събиране, комуникация с различни заинтересовани страни и др. Като част от цялостното управление на отпадъците на територията на общините, влиза и задължението им развиват култура на опазване на околната среда и формиране на екологично ориентирано съзнание на гражданите.

„Текстилно рециклиране“ допринася за постигането на целите за кръгова икономика и рециклиране, като инвестира в планиране, организиране и изграждане на интегрирани системи за разделно събиране, сортиране и третиране на отпадъци от обувки и текстил, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти.

Изборът на система за събиране и последващото третиране на отпадъците от обувки и текстил се урежда в споразумение между „Текстилно рециклиране“ – като организация по оползотворяване, и всяка отделна община.

Чрез сключване на договор между Общината и „Текстилно рециклиране“ се уговарят изискванията към системата за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил, която допринася за намаляване на количества битови отпадъци, насочвани към депатаи за увеличаване на количествата отпадъци, предадени за подготовка за повторна употреба и рециклиране.

При избора на система се вземат предвид освен нормативните изисквания също и фактори като брой на жителите и домакинствата в общината, плътност на застрояване и др.

Системата на „Текстилно рециклиране“ за общини-партньори се състои от цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил, разположени на територията на общините, , специализирани транспортни средства за събиране на отпадъците, пунктове за събиране на отпадъци, центрове за подготовка за повторна употреба, рециклиране и последващо третиране.

Честотата на извозване на разделно събраните отпадъци от обувки и текстил зависи от годишната норма на натрупване, като се договаря със съответната община за населените места, така че да осигури нормално извозване на събраните отпадъци от обувки и текстил и да не позволява натрупването и замърсяването на пространствата около контейнерите.

                                             

Кампании

Насърчаване на участието на населението от всяка община в процеса на разделно събиране е сред основните приоритети за „Текстилно рециклиране“. Организацията отделя значителен ресурс за реализиране на локални проекти на територията на общините за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от обувки и текстил. При планиране на информационно-образователните кампании и дейности се отчитат специфичните потребности и нагласи на различните възрастови и социални групи на населението, както и специфики за съответния регион.

Сред методите за разпространение на информация и материали за разделното събиране на отпадъците от обувки и текстил са:

  • реклами в местните медии и социални мрежи;
  • поставяне на транспаранти, билбордове;
  • изработване и разпространение на рекламни материали като стикери, брошури, плакати и други рекламни материали (напр. фланелки, химикалки, шапки);
  • работа с деца и ученици.