Първите специализирани метални контейнери за разделно събиране на домашен текстил, стари дрехи и обувки бяха разположени на две места в Свиленград.

Инициативата е на Текстилно рециклиране АД и Общината и цели да улесни гражданите в разделното изхвърляне на стари дрехи и те да не попадат в общия битов отпадък за депониране.

Събраните отпадъци ще бъдат сортирани, след което ще се влагат за повторна употреба или рециклирани.

На всеки контейнер е щампован надпис, указващ вида на отпадъците и телефон за връзка.

Необходимо е дрехите да бъдат поставени в добре затворени торби или чували.

Пакетите се поставят в подвижната горна част на контейнера и се изсипват с повдигане нагоре.

Събирането на отпадъците ще се извършва така, че да не се допуска препълване на контейнерите.

Предстои поставянето на още контейнери в съответствие с броя на жителите на града.