Знаете ли, че естественото разграждане на една тениска, изработена от смес от памук и полиестер (най-използваните в текстилната индустрия материали) може да отнеме над 200 години? Или че над 85% от текстилните изделия завършват краткия си жизнен цикъл, посредством депониране?

Оказва се, че текстилът е един от най-значимите индустриални замърсители. На фона на това затрудненията за ефективното му преработване за повторна употреба са все още непреодолени. Подобни факти обуславят въвеждането на нови регулации, включително и в България, които касаят отговорността на производителите на текстилни продукти и обувки по отношение на отпадъка, генериран от техните стоки.

Така например, според регламентацията в Закона за управление на отпадъците, производствените бизнеси имат т. нар. разширена отговорност във връзка с управлението на текстилния отпадък, оставащ след употребата на произведените от тях продукти.

Днес ще навлезем по-дълбоко в темата и ще изследваме един от най-важните ѝ аспекти – ползите от текстилното рециклиране и техните конкретни измерения.

Намаляване на количеството депониран отпадък

Грубо, само около 15% от глобалния текстилен отпадък се използва повторно или се рециклира. Оставащата част отива на сметището или бива изгорена.

Депонирането е фаза от управлението на отпадъците, при която материалите се складират в депа за определен срок, преди да бъдат оползотворени или обезвредени. Това е един от най-непредпочитаните методи за управление на отпадъците, поради ниската му рентабилност, краткия живот на материалите и високата вреда за околната среда и човечеството.

Масово, обаче, текстилният отпадък се озовава именно там, тъй като старите платове, дамаски и обувки се изхвърлят в контейнерите за общи отпадъци. А това е чиста загуба на ресурс, тъй като над 90% от текстилните продукти могат да бъдат ефективно рециклирани или повторно употребени.

Удължаване на живота на материалите

Дрехи за текстилно рециклиране

Да вземем за пример дрехите като един от най-често изхвърляните типове платове в общите контейнери.

Малко хора биха предпочели да носят едни и същи дрехи години наред. Модата се мени постоянно и все повече хора предпочитат да заменят старите дрехи с актуални, независимо дали са били захабени. Това води до често закупуване на нови дрехи и трупане на стари в гардероба, които впоследствие се изхвърлят.

Ако вместо да се изхвърлят, бъдат предадени за рециклиране, съдбата им ще бъде различна. Дрехите ще бъдат подложени на преработка, която осигурява по-нататъшно използване на материала в създаването на годни за употреба нови текстилни изделия.

По този начин животът на използваните ресурси се удължава и те могат да послужат повторно в производството на актуални на последните тенденции дрехи или друг тип текстил.

Повторната употреба на материалите след тяхната преработка е един от основните принципи на ефективното управление на отпадъците и е важен аспект на преминаването към кръгова икономика.

Спестяване на енергия и ресурс за производство на текстил

За целите на текстилното потребление годишно се произвеждат милиони тонове памучни влакна и полиестерни пълнители, а числата продължават да се увеличават.

В производството на памучни фибри се използва голямо количество вода, енергия и човешки ресурс, а отглеждането на памук ограничава употребата на обработваемите земи за целите на изхранването.

По данни на американската Агенция за опазване на околната среда рециклирането на памук може да спести до 20 хиляди киловатчаса на тон от производството на нови памучни нишки.

Създаването на полиестер и други синтетични влакна пък е свързано с добива на петрол – изключително значим изчерпаем природен ресурс. Неговото добиване и преработвателният процес изискват висок ресурс, но и са съпроводени с отделяне на вредни химикали в атмосферата.

Текстилното рециклиране намалява нуждата от ново производство на влакна и така ограничава значително тези фактори. Освен това редуцира търсенето на химикали за оцветяване на новия текстил, които се считат за причинител на 20% от индустриалното замърсяване на водите.

Финансови ползи за производителите

Освен че текстилното рециклиране носи ползи в глобален аспект, както за човечеството, така и за икономиката и природата, то може да донесе частни предимства и на самия производствен бизнес. Как?

Чрез избягване на еко таксата за текстилни изделия.

Това е нормативно регламентирана финансова отговорност на производителите на текстил и обувки, която възниква при неизпълнение на задълженията на Закона за управление на отпадъците в тази връзка.

Въведената еко такса цели да мотивира бизнесите да предприемат активни действия за ефективното управление на текстилния отпадък, генериран след експлоатация на техните изделия.

Когато производителите възложат тази задача на Текстилно рециклиране, на практика редуцират своя разход за продуктови такси за текстил, който е съществено по-голям от възнаграждението, което се дължи за дейността на организацията.

Този избор ни позволява да изпълним поставените от закона цели за справяне с текстилния отпадък и да организираме най-ефективното му управление, според регулациите, без да се налага това да се извършва от производителя или вносителя.

Устойчива мода

Илюстрация на устойчива мода с рециклиран текстил

С нарастване на екологичното съзнание на обществото все повече хора започват да залагат на марки, които предлагат устойчива мода. Един от основните ѝ елементи е именно влагането на рециклиран текстилен ресурс в производството на нови дрехи.

Текстилното рециклиране отговаря на тази нужда на потребителите и помага на брандовете да се ориентират към по-екологосъобразни тъкани. Устойчивостта е на мода и интересът ще продължи да нараства като тенденцията в бъдеще е да се даде силен приоритет на еко тъканите.

 

 

Често задавани въпроси

Може ли текстилът да се рециклира?

Да, текстилът може да се рециклира. Един от най-лесните методи е механичният – чрез дребно нарязване на платовете на малки парчета, които се обработват до получаване на ново влакно за производство на тъкани или нетъкани материи.

Как да рециклирам дрехите и обувките си?

Дрехите и обувките можете да предоставите за рециклиране в специалните контейнери за разделно събиране на този тип отпадък. Към момента в България има около 300 места за разделно събиране на текстилни отпадъци и обувки.

Какви ползи носи текстилното рециклиране?

Текстилното рециклиране носи екологични и икономически глобални ползи и частни финансови ползи за бизнеса. Чрез него се увеличава експлоатационният цикъл на влезлия в употреба текстил, намаляват се разходите и вредите от производство на нов текстил, редуцира се депонирането и се отговаря на нуждата за развитие на ефективна кръгова икономика.